Regulamin przetwarzania danych osobowych

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

• realizacji zadań wynikających z organizacji „Pierwszej edycji Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach” w Gdańsku (dalej zwany: „Festiwalem”), który odbywać się będzie w dniach 6 – 9 grudnia 2018 r., podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO),
• spełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Panią/Pana, albowiem przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,
• w celach analitycznych lub statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Fundacji,
• badania satysfakcji uczestników Festiwalu – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji z udziału w Festiwalu, co pomoże w przyszłości ulepszyć Festiwal,
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym Festiwalem lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
• w celu kierowania do Pani/Pana przez Fundację treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.
Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy państwowe,
• funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
• współpracujące z Fundacją w celu realizacji usług,
• świadczące usługi:
• z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
• drukarskie i archiwalne,
• informatyczne i telekomunikacyjne,
• księgowo-finansowe i podatkowe,
• doradcze, audytorskie i kontrolne,
• prawne i windykacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. do momentu:

• zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Fundacji wynikających ze zorganizowanego Festiwalu,
• wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
• sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych lub statystycznych,
• przedawnienia roszczeń związanych z Festiwalem,
• do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
Przysługujące Pani/Panu prawa
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia.
W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu lub celach wskazanych wyżej.

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Fundacją w sposób wskazany powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu.
Informacja o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany
Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy zainteresowań.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy:
-przekazania danych osobowych w celu kontaktu przez Administratora,
-udostepnienia danych osobowych w mediach społecznościowych (youtube, instagram, facebook, snapchat) zarządzanych przez Administratora w celu promocji działań Administratora związanych z „Pierwszą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach Gdańsku”,
-przekazania danych osobowych w celach promocyjnych (katalog, strona internetowa Administratora) wydarzeń zorganizowanych przez Administratora, w szczególności związanych z „Pierwszą edycją Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach w Gdańsku”,
-przetwarzania danych osobowych związanych z uczestnictwem w jury „Pierwszej edycji Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Kino w trampkach w Gdańsku”,
-wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
-otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących produktów i usług Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną,
-przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.

Jestem świadom/świadoma, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Fundację Cinemania.